Prezentare

Prezentarea Departamentului de Drept public din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice

Potrivit Cartei universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad,  Departamentul este unitatea academică funcţională care asigură producerea, transmiterea şi valorificarea cunoaşterii în unul sau mai multe domenii de specialitate.

Funcţionarea Departamentelor Faculăţii de Ştiinţe Juridice (Departamentul de Drept public şi Departamentul de Drept privat) se realizează în conformitate cu Carta Universitară, secţiunea a 3-a şi a 6-a, şi cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. De asemenea, Departamentul de Drept public funcţionează conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al Departamentului de Drept public aprobat de către Senatul Universităţii  la data de 28.10.2011.

Consiliul Departamentului de Drept public reprezintă structura de conducere a departamentului şi în prezent este condus de director interimar, desemnat în persoana domnului Conf.univ.dr. Palcu Pavel, până la organizarea şi desfăşurarea concursului pentru definitivare pe post.

Consiliul departamentului are următoarele atribuţii:

 • răspunde de producerea, transmiterea şi valorificarea cunoaşterii la nivelul departamentului;
 • răspunde de eficienţa activităţii didactice şi de cercetare a departamentului;
 • propune facultăţilor înfiinţarea sau desfiinţarea de programe de studii;
 • propune organizarea de centre şi laboratoare de cercetare care să funcţioneze ca unităţi de venituri şi cheltuieli în cadrul Universităţii;
 • aprobă statele de funcţii pentru personalul didactic şi de cercetare al departamentului;
 • elaborează planurile de învăţământ;
 • face propuneri pentru cifrele de şcolarizare;
 • face propuneri cu privire la scoaterea la concurs a posturile didactice;
 • evaluează activitatea didactică şi de cercetare din cadrul departamentelor în baza criteriilor şi standardelor pentru evaluarea periodică a personalului didactic şi de cercetare;
 • propune Consiliului facultăţii aprobarea strategiei de cercetare ştiinţific;
 • propune angajarea specialiştilor cu valoare ştiinţifică recunoscută la nivel naţional şi internaţional, şi a cadrelor didactice asociate invitate;
 • avizează propunerile directorului de departament cu privire la menţinerea în activitate a cadrelor didactice şi de cercetare care au împlinit vârsta legală de pensionare;
 • îndeplineşte alte atribuţii ce decurg din hotărârile Senatului universitar, Consiliului de administraţie şi Consiliului facultăţii, în conformitate prevederile legale în vigoare.

La nivelul Departamentului de Drept public există trei cercuri studenţeşti, după cum urmează : Drept constituţional şi elemente de teoria statului şi dreptului – 25 studenţi participanţi; Drepturile omului şi drept internaţional public – 30 studenţi participanţi; Drept penal şi procesual penal – 30 studenţi participanţi.

Printre acţiunile întreprinse enumerăm: Actualizarea curriculum-ului Facultãţii de Ştiinţe juridice  în sensul adaptării optime la cerinţele practicii statal-juridice din România,şi Uniunea Europeană în sfera justiţiei şi al compatibilităţii cu cele europene, efectuarea de schimburi şi de informaţii cu facultăţile de drept din Bucureşti, Cluj -Napoca, Padova (Italia), Viena, Tubingen (Germania), Debrecen (Ungaria), Novisad (Yugoslavia); realizarea auditului intern, cu propunerea unor acţiuni creative, cu termene precise; încurajarea tipăririi de cursuri, caiete de practicã; se va insista la Bibliotecă pentru achiziţionarea de carte cu profil juridic de uz studenţesc pentru a instrumenta optim actul educaţional, Şcoala de vară de la Macea.