Prezentare

Facultatea de Ştiinţe Juridice din cadrul universităţii de Vest “Vasile Goldiş” din Arad are două departamente: Departamentul de Drept public şi Departamentul de Drept privat.

Funcţionarea Departamentului de Drept privat se realizează în conformitate cu Carta Universitară, secţiunea a 3-a şi a 6-a, şi cu Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. De asemenea, Departamentul de Drept privat funcţionează conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al Departamentului de Drept privat.

Acest departament este condus de Consiliul Departamentului de Drept privat şi de directorul său, în persoana domnului Lect. univ. dr. Teodor Mara , desemnat în urma concursului desfăşurat în 2017.

Printre prerogativele semnificative ale acestui departament se remarcă:

a) răspunde de producerea, transmiterea şi valorificarea cunoaşterii la nivelul departamentului;

b) răspunde de eficienţa activităţii didactice şi de cercetare a departamentului;

c) propune facultăţilor înfiinţarea sau desfiinţarea de programe de studii;

d) aprobă statele de funcţii pentru personalul didactic şi de cercetare al departamentului;

e) elaborează planurile de învăţământ;

f) face propuneri cu privire la scoaterea la concurs a posturile didactice;

g) evaluează activitatea didactică şi de cercetare din cadrul departamentelor în baza criteriilor şi standardelor pentru evaluarea periodică a personalului didactic şi de cercetare;

h) propune Consiliului facultăţii aprobarea strategiei de cercetare ştiinţific;

i) propune angajarea specialiştilor cu valoare ştiinţifică recunoscută la nivel naţional şi internaţional, şi a cadrelor didactice asociate invitate;

j) avizează propunerile directorului de departament cu privire la menţinerea în activitate a cadrelor didactice şi de cercetare care au împlinit vârsta legală de pensionare.

La nivelul Departamentului de Drept privat există trei cercuri studenţeşti, după cum urmează: Drept civil şi Drept procesual civil – 45 studenţi participanţi; Dreptul familiei – 15 studenţi participanţi; Dreptul muncii şi securităţii sociale – 15 studenţi participanţi.

Printre acţiunile desfăşurate de cadrele didactice din cadrul acestui departament se remarcă: efectuarea de schimburi şi de informaţii cu facultăţile de drept din Bucureşti, Cluj-Napoca, Padova (Italia), Viena, Tubingen (Germania), Debrecen (Ungaria), Novisad (Yugoslavia); realizarea auditului intern, cu propunerea unor acţiuni creative, cu termene precise; încurajarea tipăririi de cursuri şi monografii; organizarea de către Universitatea de Vest  „Vasile Goldiş” Arad în colaborare cu Universitatea din Viena, la propunerea şi cu sprijinul unor cadre didactice din Departamentului de Drept privat şi din Departamentul de Drept public, a Simpozionului internaţional Recodificarea dreptului privat în Europa Centrală şi de Est între nevoia de reformă şi tradiţie; participarea alături de studenţi la anumite simpozioane (de ex. Simpozionul Internaţional Studenţesc „Procedura insolvenţei: între teorie şi practică” de la Baru Mare, judeţul Hunedoara), Şcoala de vară de la Macea.

Ansamblul activităţilor desfăşurate de acest departament din cadrul Facultăţii de Ştiinţe Juridice urmăreşte îndeplinirea standardelor ARACIS.